رنگ موی دایمی. بلوند زیتونی
http://www.nmclab.com/swatches/matt/M7.gif