این رنگ موی کنفی چه رنگیه کسی فرمولشو میدونه ـــ

من یه بار کنفی کردم

واقعا قشنگه

تقریبا این رنگیه