رنگ موی نسکافه ای که درجه سایه رنگ از تیره هست تا روشن. این رنگ قرمزی ندارد و برای پوستهای تیره بهتر است از درجه 6 و 7 آن استفاده شود.

برای هلیای عزیز... رنگ موی نسکافه ای! _ http://arayeshhh.mihanblog.com/

برای هلیای عزیز... رنگ موی نسکافه ای! _ http://arayeshhh.mihanblog.com/

برای هلیای عزیز... رنگ موی نسکافه ای! _ http://arayeshhh.mihanblog.com/